Villkor för linsprenumeration 

Optik Smarteyes AB 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för den linsprenumeration som du har tecknat med Smarteyes. 

Med ”Smarteyes” avses Optik Smarteyes AB, Östra Hamngatan 37, 411 10 Göteborg. Organisationsnummer 556702-8492.

Med ”Betalningsansvarig” avses den fysiska eller juridiska person som är betalningsansvarig för linsprenumerationen. Betalningsansvarig måste vara fyllda 18 år.

Linsprenumerationen innefattar ett förutbestämt antal kontaktlinser som Smarteyes ska leverera hem till dig som kund. Linsprenumerationen innefattar också kontaktlinsundersökningar genomförda av en legitimerad optiker i någon av Smarteyes butiker.

Du som kund och Betalningsansvarig ansvarar för att skriftligen snarast meddela ändrade förhållanden rörande dig och/eller Betalningsansvarig till Smarteyes, såsom ändrad adress eller betalningsuppgifter.

Linsprenumeration är bindande under en period om sex månader.

Kund har tio (10) dagars returrätt efter det att kontaktlinserna levererats under förutsättning att samtliga levererade kontaktlinsförpackningar och skötselvätskor återlämnas i obrutna förpackningar till en Smarteyesbutik. 

Om det finns befogad anledning att anta att Betalningsansvarig inte kommer att fullfölja sina betalningsförpliktelser mot Smarteyes kan Smarteyes neka dig som kund att teckna en prenumeration. Du kan istället förskottsbetala samtliga varor och tjänster. 

Smarteyes personal har rätt att på grund av medicinerings-, eller hygieniska, eller sjukdoms-, eller ögonrelaterade skäl neka en person att köpa kontaktlinser hos Smarteyes.

Dessa allmänna villkor gäller om inget annat har överenskommits. 

Betalning och kreditinformation

Betalningsansvarig ska betala avgifter enligt gällande prislista.

Det belopp som Betalningsansvarig ska betala anges på en faktura alternativt på annat sätt som överenskommits vid prenumerationens tecknande. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan.

Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalning anses fullgjord när den kommit Smarteyes tillhanda.

Utöver den angivna månadsavgiften för prenumerationen tillkommer inga ytterligare kostnader för kreditgivning och fakturering förutsatt att villkoren efterföljs. Smarteyes linsprenumeration löper på 6 månader med 0% ränta. Vid ett köp av en linsprenumeration om exempelvis 120 kr per månad under 6 månader uppgår den effektiva årsräntan till 0% och totalkostnaden för prenumerationen till 720 kr. 

Om Betalningsansvarig inte fullgjort betalning senast på förfallodagen har Smarteyes rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. Påminnelseavgift enligt lag uppgår f.n. till 60 kronor. Om fakturan ej betalas trots påminnelse skickas inkassokrav på obetald påminnelse och 180 kr i inkassokostnad tillkommer samt lagstadgad dröjsmålsränta uppgående till gällande referensränta + 8%. 

Om betalning inte skett i tid vid två tillfällen, kan Smarteyes kräva att samtliga betalningar för återstående del av bindningstiden betalas av Betalningsansvarig i förskott inom tio (10) dagar från skriftligt meddelande därom. Smarteyes har även rätt att begränsa tjänsten tills full betalning skett. 

Smarteyes kan begära förskottsbetalning eller att Betalningsansvarig ställer säkerhet för linsprenumerationens fullgörande om det till följd av kreditprövning framstår som befogat. Ränta utgår inte på förskotterat belopp.

Har Betalningsansvarig reklamerat faktura eller prenumeration och anfört sakliga skäl mot debitering ska Smarteyes, på din eller Betalningsansvarigs begäran, bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet tills dess tvisten avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som Betalningsansvarig slutligen blir skyldig att betala.

Betalningsansvarig har rätt att erhålla en betalningsplan. Betalningsplanen kan efterfrågas genom e-post till linser@smarteyes.se eller genom brev eller telefonsamtal till den lokala Smarteyesbutiken eller till Smarteyes huvudkontor. Adresser och telefonnummer finns här
Tillsynsmyndighet för Smarteyes fakturering av linsprenumeration är:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Uppsägning

Linsprenumerationen är bindande under den period som parterna överenskommit. Bindningstiden inträder från och med linsprenumerationens överenskomna startdatum. Linsprenumerationen kan inte sägas upp för att upphöra under denna perioden, med undantag för vad som anges nedan. 

Om inte prenumerationen sägs upp senast trettio (30) dagar innan prenumerationsperiodens utgång så förnyas prenumerationen automatiskt med en ny bindande sexmånadersperiod.

Uppsägningen kan ske genom e-post till linser@smarteyes.se, genom brev till den lokala Smarteyesbutiken eller genom brev till Smarteyes huvudkontor. Adresser till butikerna och huvudkontoret finns på www.smarteyes.se. Uppsägningen kan även ske via telefon eller direkt i din lokala Smarteyesbutik. Om Smarteyes säger upp avtalet ska brev skickas till den adress du som kund har angivit, eller så ska en av Smarteyes anställda överlämna en skriftlig uppsägning direkt till dig i butik. 

Om någon enskild betalning under prenumerationstiden uteblir eller om den inte har inkommit senast tio (10) dagar efter förfallodatum kan Smarteyes häva prenumerationen utan att meddela dig som kund. 

Om du som kund uteblir från den obligatoriska årliga synundersökningskontrollen som ingår i linsprenumerationen avråder Smarteyes att du fortsätter bruka linserna. Smarteyes kan dessutom i så fall avsluta leveranser av ytterligare linser, d.v.s. säga upp prenumerationen. 

Om en legitimerad optiker i någon av Smarteyes butiker bedömer att du som kund inte sköter dina kontaktlinser enligt gällande generella anvisningar, med en acceptabel hygien och/eller inte använder rekommenderade skötselprodukter kan Smarteyes säga upp prenumerationen. Betalningsansvarig måste dock fullfölja betalningsförpliktelsen under pågående prenumerationstid. 

Om en legitimerad optiker i någon av Smarteyes butiker rekommenderar dig att ej använda eller fortsätta med kontaktlinser kan Smarteyes blockera vidare leveranser av linser och skötselprodukter samt upphäva prenumerationen med omgående verkan. I samband med att du som kund återlämnar de linser och skötselprodukter som redan har levererats kan Smarteyes avsluta Betalningsansvariges betalningsförpliktelse i förtid. 

Om en legitimerad optiker i någon av Smarteyes butiker, under pågående prenumerationsavtal, ordinerar dig som kund förändrade styrkor eller ett annat linsmärke kan du eller Smarteyes avsluta prenumerationen i förtid. I samband med att du som kund återlämnar de linser och skötselprodukter som redan har levererats kan Smarteyes avsluta Betalningsansvariges betalningsförpliktelse i förtid. 

Om prenumerationen avslutas i förtid enligt ovan kan Smarteyes ej erbjuda nya linser för den återstående prenumerationsperioden. Du som kund kan i stället välja att antingen teckna en ny prenumeration eller köpa kontaktlinser som betalas i butiken.

Om en person som inte är legitimerad optiker hos Smarteyes ordinerar eller rekommenderar andra styrkor eller annat linsmärke så är detta ej giltiga skäl för dig som kund att avsluta pågående prenumeration. 

I händelse av ett väsentligt avtalsbrott från den ena parten har den andra parten rätt att häva avtalet.

Om du som kund önskar avbryta prenumerationen i förtid samt reglera restkostnaden för prenumerationstiden äger Smarteyes rätt att debitera Betalningsansvarig för det som återstår av prenumerationsperioden. Du efterfrågar i så fall en slutfaktura från Smarteyes och betalar därefter det resterande beloppet.

Behandling av personuppgifter

På Smarteyes arbetar vi för att din personliga integritet alltid ska vara skyddad.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy som du hittar här.

Ändring av avtalsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Smarteyes äger rätt att ändra dessa villkor förutsatt att kunden informerats om nya allmänna villkor genom att förändringen gjorts allmänt tillgänglig. Ändringar gäller emellertid inte retroaktivt för redan ingångna prenumerationer. 

Tvist

Tvist som uppstår med anledning av dessa villkor ska avgöras i Sverige av allmän domstol. Du kan som kund även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som nås via www.arn.se. Du kan också använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. 

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor.

Force Majeure

Smarteyes är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt dessa villkor, om underlåtelsen har sin grund i omständigheter som ligger utanför Smarteyes kontroll och som väsentligen försvårar eller hindrar fullgörandet där av. Såsom befriande omständigheter ska anses krig, krigshandling, terroristhandling, åsknedslag, eldsvåda, naturkatastrof, myndigheters åtgärder, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden (egen eller annans), allmän knapphet på transporter, energi, varor eller tjänster eller fel eller försening av prestation från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet. Om prenumerationens fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än fem (5) månader på grund av omständighet enligt ”Force Majeure” har du som kund rätt att med omedelbar verkan säga upp prenumerationen. 

Överlåtelse av avtalet

Smarteyes får endast överlåta prenumerationsavtalet till tredje man om det kan ske utan att säkerheten för dig som kund minskar. Du som kund har rätt att helt eller delvis överlåta prenumerationen om Smarteyes skriftligen medger detta.